دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06

دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06
دیدار جناب آقای سید امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/03/06