دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10

دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10
دیدار جناب آقای سید صالح الحیدری رئیس دیوان وقف شیعی عراق با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1391/11/10