دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/07/15

دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت