دیدار جناب آقای علیرضا همدانیان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/08

جناب آقای علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08
جناب آقای علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08
جناب آقای علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08
جناب آقای علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08