دیدار جناب آقای علی محمد رجالی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23

دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23
دیدار جناب آقای علی محمد رجالی مؤسس و بنیانگذار پتروشیمی رجال با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/07/23