دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27

دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
دیدار جناب آقای مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27
 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا
 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا