دیدار جناب آقای مهندس علی کریمی قدوسی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/18

دیدار جناب آقای مهندس علی کریمی قدوسی؛ معاون برنامه ریزی و اقتصادی بنیاد مسکن کشور و عضو هیات امنای آستان قدس رضوی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/18