دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09

دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09