دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21

دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار جناب آقای مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل وقت شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21