دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند و همکاران شرکت رنگ زیراکس ایران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24

دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24
دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت  با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24
دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24
دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24
دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24
دیدار جناب آقای ژوبین علاقبند؛ نماینده شرکت رنگ زیراکس ایران و همکاران شرکت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/24