دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11

دیدار حجت الاسلام و المسلمین  آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین  آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مصطفی میرلوحی مديركل وقت روابط عمومى و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1385/08/11