دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21

دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهاب مرادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهاب مرادی سخنران، محقق و پژوهشگر علوم اسلامى با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/11/21