دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور رئیس جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت