دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/10/18

حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى و آقای سیدحسین رضازاده در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى و آقای سیدحسین رضازاده در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه مشترک حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ سعید معمار منتظرین مبلغ، و استاد فقه و اصول، الهيات و معارف اسلامى