دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/08

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت