دیدار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی قاضی عسکر با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر رئیس بعثه مقام معظم رهبری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/05/17