دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/05/11

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم؛ پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم به همراه آقای سید حسین رضازاده؛ پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بهمراه آقای سید حسین رضازاده؛ پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بهمراه آقای سید حسین رضازاده؛ تالار خدیجه کبری
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بهمراه آقای سید حسین رضازاده؛ تالار خدیجه کبری
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم؛ تالار خدیجه کبری
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بهمراه آقای سید حسین رضازاده؛ تالار علامه مجلسی
مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم؛ تالار علامه امینی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم به همراه حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد سجادی با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ دیتا سنتر
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ کتابخانه دیجیتالی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری  مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم؛ کتابخانه دیجیتالی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری  مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم به همراه معاونت علمی پژوهشی موسسه
دیدار مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم با مدیرعامل و معاونین موسسه