دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده به همراه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی از کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده و حجت الاسلام و المسلمین میردامادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده و حجت الاسلام و المسلمین میردامادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده و حجت الاسلام و المسلمین میردامادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین صفرزاده و حجت الاسلام و المسلمین میردامادی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت