دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/04/29

بازدید حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان از مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
بازدید حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی از مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین نقویان به همراه مهندس ابراهیمی؛ مدیرکل مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت