دیدار حسین انواری به همراه محمدجواد صدق با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03

دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03
دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03
دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03
دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03
دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03
دیدار حسین انواری به همراه محمد جواد صدق سرپرست و مدیر عامل کمیته امداد امام خمینی؛ 1385/04/03