دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07

دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07
دیدار حضرت آیت الله آقای حاج سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/02/07