دیدار حضرت آیت الله آقای مقتدایی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/14

دیدار حضرت آیت الله آقای مقتدایی رئیس دادسرای دیوان عالی و داستان کل کشور با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/14
دیدار حضرت آیت الله آقای مقتدایی رئیس دادسرای دیوان عالی و داستان کل کشور با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/14