دیدار دکتر احمد زمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/03/26

دیدار دکتر احمد زمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/03/26
دیدار دکتر احمد زمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/03/26
دیدار دکتر احمد زمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/03/26