دیدار دکتر سید علی اکبر جلالی یا مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/04/05

دیدار دکتر سید علی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات ایران یا مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت