دیدار دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1386/06/18

 دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار اصفهان و آقای سیدحسین رضازاده
 دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار اصفهان در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
دیدار دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
دیدار دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیتدر پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
دیدار دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد؛ شهردار اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات