دیدار دکتر عادل، آقای بختیاری، دکتر سقائیان نژاد و مهندس حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28

دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28
دیدار دکتر حداد عادل، آقای بختیاری، آقای سقائیان نژاد و آقای حاج رسولیها با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28