دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03

دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03
دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03
دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03
دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03
دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03
دیدار دکتر فرامرز هندسی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/04/03