دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20

دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20
دیدار دکتر فرزاد زیویار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/07/20