دیدار دکتر محمد علی نعمت بخش با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1383/10/18

دیدار دکتر محمد علی نعمت بخش عضو شورای فناوری اطلاعات موسسه اهل البیت با معاونین موسسه؛ 1383/10/18
دیدار دکتر محمد علی نعمت بخش عضو شورای فناوری اطلاعات موسسه اهل البیت با معاونین موسسه؛ 1383/10/18
دیدار دکتر محمد علی نعمت بخش عضو شورای فناوری اطلاعات موسسه اهل البیت با معاونین موسسه؛ 1383/10/18