دیدار دکتر کرمانی با معاونین موسسه اهل البیت

دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر کرمانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت