دیدار ریاست جمهوری با جمعی از منتخبین و فرهیختگان استان اصفهان؛ 1388/09/12

دیدار ریاست جمهوری با جمعی از منتخبین و فرهیختگان استان اصفهان
دیدار ریاست جمهوری با جمعی از منتخبین و فرهیختگان استان اصفهان
دیدار ریاست جمهوری با جمعی از منتخبین و فرهیختگان استان اصفهان