دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/31

دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ ورودی موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ ورودی موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ ورودی تالار اجتماعات موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ ورودی تالار اجتماعات موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ ورودی تالار اجتماعات موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار اجتماعات موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار اجتماعات موسسه
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ دیتاسنتر
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ دیتاسنتر
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ دیتاسنتر
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/31
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال
دیدار سید علی فیروز آبادی کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار علامه مجلسی
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار علامه مجلسی
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار علامه مجلسی
دیدار سید علی فیروز آبادی، سید حسین قاسمی حسینی و مهندس مازیار پرویزی کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ تالار علامه مجلسی