دیدار شخصیت های برجسته از نیکوکاران اصفهان و تهران با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/08/26

دیدار شخصیت های برجسته نیکوکاران استان اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/08/26
دیدار شخصیت های برجسته نیکوکاران استان اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/08/26
دیدار شخصیت های برجسته نیکوکاران استان اصفهان با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1385/08/26