دیدار علامه سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30

دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار علامه سید مرتضی عسکری پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30