دیدار محمد ضرابی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15

دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15
دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15
دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15
دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15
دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15
دیدار محمد ضرابی؛ مدیرکل وقت روابط عمومی آستان قدس رضوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/02/15