دیدار مدیران ارشد کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19

دیدار مدیران ارشد کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19
دیدار مدیران ارشد کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19