دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آیت الله العظمی سبحانی

دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت با حضرت آیت الله العظمی سبحانی
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت با حضرت آیت الله العظمی سبحانی