دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آیت الله العظمی مکارم شیرازی

دیدار مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت جناب آقای حاج سید حسین رضازاده و جنای آقای مهندس نیلفروشان معاونت علمی پژوهشی موسسه با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سایت علامه مجلسی و بزرگداشت علامه عظیم الشان مجلسی در اصفهان
دیدار مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت جناب آقای حاج سید حسین رضازاده و جنای آقای مهندس نیلفروشان معاونت علمی پژوهشی موسسه با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سایت علامه مجلسی و بزرگداشت علامه عظیم الشان مجلسی در اصفهان
دیدار مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت جناب آقای حاج سید حسین رضازاده و جنای آقای مهندس نیلفروشان معاونت علمی پژوهشی موسسه با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سایت علامه مجلسی و بزرگداشت علامه عظیم الشان مجلسی در اصفهان