دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی؛ 1384/12/02

دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 1384/12/02