دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06

دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06
دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06
دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06
دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06
دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06
دیدار مسئولین انجمن های شعر استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1392/07/06