دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17

دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17
دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17
دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17
دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17
دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17
دیدار مهندس ابراهیمی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/17