دیدار مهندس سید فاضل زمانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/02/08

بازدید مهندس سید فاضل زمانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان؛ کتابخانه دیجیتال مؤسسه اهل البیت؛ 1389/02/08
بازدید مهندس سید فاضل زمانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان؛ کتابخانه دیجیتال مؤسسه اهل البیت؛ 1389/02/08
بازدید مهندس سید فاضل زمانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان؛ دیتاسنتر مؤسسه اهل البیت؛ 1389/02/08
بازدید مهندس سید فاضل زمانی و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان؛ دیتاسنتر مؤسسه اهل البیت؛ 1389/02/08