دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21

دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21
دیدار مهندس سید محمود هاشمی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/06/21