دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03

دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03
دیدار مهندس عبدالمجید ریاضی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/05/03