دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02

دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار هیئت مدیره مؤسسه اهل البیت به همراه گروه فناوری اطلاعات با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02