دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15

دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15
دیدار هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت با شهردار اصفهان؛ 1392/07/15