دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار از موسسه اهل البیت

دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار و بازدید حاج غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت