مراسم افتتاحیه مرکز بهداشتی درمانی علی بن موسی الرضا علیه السلام سجزی اصفهان، بهار 1387