مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432/ 1389 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مراسم امضای تفاهم نامه همایش بین المللی غدیر 1432 با همکاری استانداری اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی