مراسم کلنگ زنی مـرکز بهداشتی درمانی الامام علـی ابن ابیطالب علیه السلام اصفهـان 13 رجب 1430؛ 1388/04/15

سخنرانی آقای حاج سید حسین رضازاده واقف مرکز بهداشتی درمانی الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام اصفهان در مراسم کلنگ زنی این مرکز  سیزده رجب 1430-  88/4/15
سخنرانی آقای دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان در مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام اصفهان سیزده رجب 1430-  88/4/15
آقای حاج سید حسین رضازاده واقف مرکز بهداشتی درمانی الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام اصفهان در مراسم کلنگ زنی این مرکز  سیزده رجب 1430-  88/4/15